25. výročí střediska

13. září 2018

 V neděli 2. září slavila Diakonie ČCE, středisko Rýmařov, čtvrtstoletí trvání. Program oslavy připravený pracovníky střediska byl velmi pestrý.

25. výročí střediska
13. září 2018 - 25. výročí střediska

Před děkovnou bohoslužbou, kterou vedl Dan Žárský ze vsetínské diakonie, vystoupila ředitelka rýmařovského střediska Marcela Staňková, která shrnula průběh posledních pěti let a seznámila přítomné se službami, které rýmařovské středisko Diakonie ČCE poskytuje.

„Všichni, kdo jste sem dnes přijeli, jste se střediskem nějak spjati a my si velmi vážíme vaší podpory a spolupráce, které se nám od vás dostává. Jsme proto velice rádi, že čtvrtstoletí naší činnosti můžeme oslavit společně s vámi. A to vše jen díky energii a elánu všech zaměstnanců a dobrovolníků střediska, díky modlitbám a pomoci bratrů a sester ze spolupracujícího Farního sboru ČCE v Olomouci, díky Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu vnitra, Moravskoslezskému kraji, štědrosti sponzorů, pochopení zastupitelstev a vedení měst a obcí, kde poskytujeme své služby, díky spolupracujícím lékařům a zdravotnickým pojišťovnám, zkrátka díky součinnosti mnoha lidí dobré vůle a díky setrvalé Boží přízni,“ zaznělo v úvodu z úst Marcely Staňkové.

Z událostí posledních pěti let mimo jiné vyzdvihla otevření místnosti Snoezelen v roce 2015 pro uživatele Sociálně terapeutické dílny Buřinka, která je vybavena světelnými dekoracemi, aromalampou, vodní fontánou, matrací pro relaxaci a zdrojem relaxační hudby. V tomtéž roce byl z dotace Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji zakoupen automobil. V souladu s podmínkami programu byli osloveni starostové a starostky obcí rýmařovského regionu, v nichž zatím rýmařovské středisko své služby neposkytovalo, s nabídkou spolupráce při zajištění pečovatelské služby. „Jako první zareagovalo město Břidličná, takže pečovatelskou službu jsme nově začali poskytovat i tam a dále ve Vajglově a Albrechticích u Rýmařova,“ dodala Marcela Staňková.

O rok později středisko diakonie navázalo spolupráci s příspěvkovou organizací Sagapo, která v Rýmařově provozuje chráněné bydlení v rámci projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Sociálně terapeutická dílna Buřinka tak začala poskytovat služby i uživatelům rýmařovského chráněného bydlení Sagapo.

Středisko v roce 2016 nominovalo paní Bohumilu Teislerovou na ocenění v projektu Dobrá duše, jenž cílí na dobrovolníky starší 60 let, kteří věnují volný čas bezplatné a obětavé péči o seniory. Bohumila Teislerová pracuje jako dobrovolnice střediska již od roku 2008 a dostala se do finální trojice oceněných.

„V roce 2017 se středisko stalo jedním ze dvou příjemců výtěžku celocírkevní Svatodušní sbírky. Díky projektu Zkvalitnění pobytu obyvatel v domově pro seniory v Dolní Moravici obdrželo 462 311,68 korun, které použilo k obnovení sedacích souprav a výměně stávajících mechanických lůžek za lůžka elektricky polohovatelná včetně matrací a aktivních antidekubitních matrací. Letos rýmařovská diakonie obdržela dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zakoupení osobního automobilu pro zajištění pečovatelské služby v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018,“ uzavřela Marcela Staňková.

Po děkovné bohoslužbě a poledním obědě podávaném v kavárně Buřinka si hosté, mezi nimi Ing. Hana Řezáčová, náměstkyně ředitele ústředí Diakonie ČCE v Praze, Mgr. Miroslav Podhajský, ředitel Diakonie ČCE v Sobotíně, Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE ve Vsetíně, dále členové Českobratrské církve evangelické z Olomouce, partnerského sboru Diakonie ČCE, střediska Rýmařov, a členové dozorčí rady rýmařovské diakonie, navštívili sociálně terapeutickou dílnu na Okružní i Lidické ulici a Domov odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Na závěr celodenního programu byl pro pozvané hosty i rýmařovskou veřejnost připraven koncert Spirituál kvintetu v kapli V Lipkách.

Posláním rýmařovského střediska je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, mentálním či tělesným postižením a pomáhat mu dosáhnout nebo udržet stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Zaměstnanci Diakonie ČCE, střediska Rýmařov, si zaslouží velkou úctu a obdiv. Nikdy nemůžeme vědět, kdy s přibývajícími léty budeme jejich pomoc potřebovat.

Za redakci jim přejeme do dalších let jejich bohulibé činnosti pevné zdraví, mnoho úspěchů, radost a vděk jejich klientů, jejichž spokojenost je zrcadlem jejich práce. JiKo

(Zdroj: Rýmařovský horizont)

DSC_06MPix_0015  DSC_06MPix_0024  1  2  3  

4  DSC_06MPix_0084  5  6  DSC_06MPix_1054

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky