Poslání služby

Posláním Domova pro seniory Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech, pocit bezpečí a důstojnosti seniorům v domácím prostředí, kteří nemohou svou sociální situaci řešit vlastními silami v přirozeném prostředí za pomoci rodinných příslušníků či jiných služeb.

Cíle služby

 • Poskytnout pobytové služby co nejvíce podobné domácímu prostředí, péči a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí.
 • Pomáhat a podporovat takovým způsobem, aby byla zachována lidská důstojnost uživatele.
 • Pomáhat a podporovat uživatele zachovat samostatnost a nezávislost co nejdéle a v co nejvyšší míře, dle jejich schopností.
 • Podporovat uživatele v udržení, zachování a zlepšení přirozených vztahů s rodinou, v udržení a zachování zvyků a zájmů dle jejich přání.
 • Zapojit minimálně u 50 % uživatelů rodinné příslušníky do poskytované péče.
 • Poskytovat odborným a kvalifikovaným personálem kvalitní a bezpečné služby zejména přístupem orientovaným na člověka.

Cílová skupina

Služba Domova pro seniory je určena osobám, které dovršily věk 65 let, konkrétně seniorům, a výjimečně lidem v předseniorském věku od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Věková kategorie:

 • dospělý (50 - 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Do cílové skupiny nepatří:

 • osoby se smyslovým postižením, které potřebují zvláštní přístup nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí,
 • osoby trpící chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií,
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které jsou duševně i fyzicky soběstačné,
 • osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou (s výjimkou osob s lehkou formou demence).
 • osoby neschopné kolektivního soužití.

Kapacita

23 uživatelů služeb

Principy

1)      Princip individuálního přístupu k uživateli služeb - služby jsou „šity na míru“ jednotlivých uživatelů s využitím individuální dokumentace. Neexistuje model, který by vyhovoval všem.

2)      Princip partnerství s uživatelem služeb – pracovníci při poskytování sociální služby dbají na to, aby uživatelé sociálních služeb měli právo na výběr a mohli se podílet na rozhodování o způsobu poskytování služeb, aby byli partnery.

3)      Princip ochrany práv - pracovníci poskytují sociální služby takovým způsobem, který zamezuje porušování jejich lidských a občanských práv.

4)      Princip respektu a důstojnosti – pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. Respektují individuální životní postoje uživatelů služeb k různým oblastem života. Pomáhají se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace. Na žádné formě diskriminace nespolupracují a neúčastní se jí. Pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí.

5)      Princip podpory samostatnosti a soběstačnosti – pracovníci Domova pro seniory uznávají a snaží se poskytovat takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v domácím prostředí, mohli žít běžným způsobem života, využívat své vlastní možnosti a schopnosti. Snažíme se budovat nebo alespoň co nejdéle udržet nezávislost a samostatnost uživatele. Při práci vycházíme z individuální dokumentace.

6)      Princip informovaného rozhodování – před důležitými rozhodnutími uživatele ohledně poskytovaných služeb se snažíme poskytnout uživateli co nejvíce informací. V odůvodněných případech nabízíme také svá doporučení. Konečné rozhodnutí však vždy závisí na uživateli.

7)      Princip flexibility – služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a provozu zařízení.

8)      Princip vzdělávání a zodpovědnosti pracovníků - pracovníci jsou zodpovědní za celoživotní vzdělávání, dbají na zvyšování prestiže svého povolání, odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší úrovni. Vystupují při dosahování cílů a naplňování poslání jednotně, jako členové organizace, nikoliv jako fyzické osoby. Respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace, řídí se vnitřními předpisy.

 

Cena

Další dokumenty

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky