Poslání služby

Posláním Osobní asistence (dále „OA“) Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově je poskytovat tuto službu v rýmařovském regionu způsobem, který umožňuje osobám se zdravotním postižením, seniorům a seniorům s Alzheimerovou chorobou či demencí zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

Cíle služby

 • Zajistit občanům rýmařovského regionu dostupnou službu osobní asistence.
 • Ulehčit rodinným příslušníkům péči o člena rodiny s postižením.
 • Přispět ke kompenzaci ztráty dovedností a schopností uživatele způsobené zdravotním postižením, věkem nebo chronickým onemocněním.
 • Umožnit člověku v obtížné sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, kterým žil  doposud.
 • Podporovat rozvoj samostatnosti a aktivního řešení nepříznivé sociální situace

Cílová skupina

 • Služba je určena osobám z rýmařovského regionu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Konkrétně:
 • Senioři
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s mentálním postižením

Rozsah poskytovaných služeb

STANDARDIZOVANÉ CINNOSTI

Poskytovány jsou služby osobní asistence dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o terénní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služby osobní asistence jsou poskytovány denně včetně sobot a nedělí nepřetržitě.

Služba obsahuje:

a) pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

Další - fakultativní služby

Je možné dohodnout poskytování služeb zákonem nespecifikovaných, pokud to umožní schopnosti a dovednosti poskytovatele, jakož i jeho kapacita. Služby jsou pak zapracovány v Individuálním plánu uživatele (klienta).

Cena takové fakultativní služby je stanovena skutečnými náklady potřebnými k jejímu úplnému vykonání.

Cena služby

Principy poskytování služby

 1. Princip individuálního přístupu k uživateli služeb - služby jsou „šity na míru“ jednotlivých uživatelů. Neexistuje model, který by vyhovoval všem.
 2. Princip partnerství - Pracovníci při poskytování sociální služby dbají na to, aby uživatelé sociálních služeb měli právo na výběr a mohli se podílet na rozhodování o způsobu poskytování služeb, aby byli partnery.
 3. Princip ochrany práv - Pracovníci poskytují sociální služby takovým způsobem, který zamezuje porušování jejich lidských a občanských práv.
 4. Princip podpory samostatnosti a soběstačnosti – Pracovníci OA uznávají a poskytují takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb zůstávali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem života, využívat své vlastní možnosti a schopnosti.
 5. Princip informovaného rozhodování – před důležitými rozhodnutími uživatele ohledně poskytovaných služeb se snažíme poskytnout uživateli co nejvíce informací. V odůvodněných případech nabízíme také svá doporučení. Konečné rozhodnutí však vždy závisí na uživateli.
 6. Princip mlčenlivosti a důstojnosti – Pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí, zachovávají mlčenlivost o údajích týkající se uživatelů služeb, přičemž tato povinnost platí i po skončení pracovního poměru /§100 odst.1 zákona č.108/2006 o sociálních službách
 7. Princip flexibility – služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.
 8. Princip respektu kuživateli – Pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. Respektují individuální životní postoje uživatelů služeb k různým oblastem života. Pomáhají se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace. Na žádné formě diskriminace nespolupracují a neúčastní se jí.
 9. Princip vzdělávání a zodpovědnosti pracovníků - Pracovníci jsou zodpovědní za celoživotní vzdělávání, dbají na zvyšování prestiže svého povolání, odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší úrovni. Vystupují při dosahování cílů a naplňování poslání jednotně, jako členové organizace, nikoliv jako fyzické osoby. Respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace, řídí se vnitřními předpisy.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky