Logo dětská skupina

 

logo-clen-apdsm-transparent            http://www.mojedetskaskupina.cz/

Co služba zajišťuje

Dětská skupina Sovička zajišťuje rodičům, kteří žijí v Rýmařově a okolí, péči a hlídání dětí, takovým způsobem, aby mohli docházet do zaměstnání nebo si aktivně zaměstnání hledat, případně aby se mohli tito rodiče dále vzdělávat, ať už prostřednictvím ÚP (rekvalifikace) či prostřednictvím formálního vzdělávání (studium na VŠ ad.).

Péče je zaměřena na individuální zajištění potřeb dětí, na rozvoj jejich schopností, hygienických a kulturních návyků.

O děti pečují kvalifikované osoby.

 

Poslání

Posláním DS Sovička je docílit souladu pracovního a osobního (rodinného života) rodičů, včetně podpory při návratu rodičů do zaměstnání. Prioritou je pro nás také, co nejlépe připravit děti do budoucího života formou zábavně výchovného a vzdělávacího programu. Důležitá je pro nás nejen péče a výchova dětí, ale formování osobnosti dětí, aby dítě bylo soběstačné, umělo jednat s respektem vůči druhým, spolupracovat, bylo schopné nést v budoucnu za své jednání důsledek. Klademe důraz na individualitu a specifika malých kolegů J .

 

Cíle

 • Zajistit rodičům hlídání a péči v době, kdy pracují, vzdělávají se, nebo si aktivně vyhledávají zaměstnání.
 • Zajistit individuální péči dětem na základě jejich potřeb a případných specifik.
 • Podporovat u dětí rozvoj soběstačnosti, včetně úkonů sebeobsluhy (stravování, hygienické návyky, oblékání, použití toalety ad.)
 • Dbát na harmonický psychický vývoj dítěte, stejně tak na fyzickou pohodu, včetně rozvoje pohybových návyků.
 • Podporovat celkový rozvoj děti jako osobnosti - rozvíjet poznání a vztah k učení, myšlení, řeč, pozornost a paměť. Rozvíjet fantazii, představivost a sluchové vnímání. Učit děti sociálním dovednostem (navazování vztahů, komunikace s druhým, pravidla ad.). Učit děti orientovat se ve známém i neznáme prostředí – budovat bezpečné chování nejen vůči sobě, ale i druhým. Učit děti budovat vztah ke světu, přírodě i kultuře.

Cílová skupina

 • Rodiče
 • Děti

 

Věková kategorie dětí

 • Děti od 2 do 5 let.
 • Výjimečně mohou být přijaty děti mladšího věku, nejdříve však od 1,5 roku a to s ohledem na kapacitu služby a situaci tz. rodič pracuje, vzdělává se, ad.

 

Kapacita

 • Okamžitá kapacita DS je 15 dětí.
 • Děti jsou přijímány během celého roku, pokud má DS volnou kapacitu

 

Principy

Principy dle kterých pracujeme

 • Princip individuálního přístupu
 • Princip partnerství
 • Princip podpory rodičů
 • Princip ochrany práv dětí a práv rodičů
 • Princip rozvoje soběstačnosti a osobnosti dětí
 • Princip nezávislosti
 • Princip komplexnosti
 • Princip flexibility
 • Princip zodpovědnosti a vzdělávání
 • Princip radosti

 

Zázemí DS

 • DS se nachází na ulici Revoluční 30, Rýmařov.
 • DS má k dispozici venkovní prostory. V blízkém okolí se také nachází veřejná hřiště pro děti.
 • Děti mají k dispozici šatnu (každé z dětí má vlastní šatní skříňku). Hygienické zázemí je vybaveno dostatečným počtem toalet, umývadel či přebalovacích pultů. Denní místnost pro děti je vybavena pomůckami pro hry a rozvoj děti. Denní místnost je rozdělena spací část. Spací část je vybavena lehátky, přikrývkami a polštáři pro odpočinek.
 • Stravování probíhá v DS, k dispozici je kuchyň určená pro výdej stravy. Strava je připravována a dovážena z MŠ Rýmařov.
 • Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející ze zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v DS.

 

V případě zájmu je třeba doložit

 • Žádost
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti v DS a potvrzení o pravidelném očkování dítěte
 • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, ad.)

 

Provozní doba

Po – Pá:                      6.00 – 16.00 hod.

 

Kontakt: Lucie Tvrdcová, tel. 604 742 269, tvrdcova@diakonierymarov.cz

„Tety v DS“ - 702 268 338

 

Dětská skupina je realizována za finanční podpory EU.

Název projektu: Dětská skupina Sovička

Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015942

 

 

 

 

 

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky