Poslání služby

Posláním pečovatelské služby (dále „PS“) Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově je poskytovat tuto službu v rýmařovském regionu způsobem, který umožňuje seniorům a zdravotně postiženým lidem zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

Cíle služby

 • Zajistit občanům rýmařovského regionu dostupnou terénní pečovatelskou službu.
 • Respektovat a podporovat dosavadní způsob života uživatelů.
 • Zajistit dobrou informovanost o našich službách.
 • Pomoci uživatelům zachovat dle jejich přání jejich přirozené vztahy, zvyky, zájmy a kontakt s rodinou.
 • Poskytovat kvalitní a odbornou službu využíváním standardů kvality služeb.
 • Podporovat zájmové a kulturní vyžití uživatelů.
 • Zvyšovat kvalifikaci pracovníků PS.

Cílová skupina 

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Další - fakultativní služby

Je možné dohodnout poskytování služeb zákonem nespecifikovaných, pokud to umožní schopnosti a dovednosti poskytovatele, jakož i jeho kapacita. Služby jsou pak zapracovány v Individuálním plánu uživatele (klienta).

Cena takové fakultativní služby je stanovena skutečnými náklady potřebnými k jejímu úplnému vykonání.

Cena

Ceník PS od 1.6.2016

Ceník kompenzačních pomůcek

Ceník služeb

Principy poskytování služby

 1. Princip individuálního přístupu k uživateli služeb - služby jsou „šity na míru“ jednotlivých uživatelů. Neexistuje model, který by vyhovoval všem.
 2. Princip partnerství - Pracovníci při poskytování sociální služby dbají na to, aby uživatelé sociálních služeb měli právo na výběr a mohli se podílet na rozhodování o způsobu poskytování služeb, aby byli partnery.
 3. Princip ochrany práv - Pracovníci poskytují sociální služby takovým způsobem, který zamezuje porušování jejich lidských a občanských práv.
 4. Princip podpory samostatnosti a soběstačnosti – Pracovníci pečovatelské služby uznávají a poskytují takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb zůstávali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem života, využívat své vlastní možnosti a schopnosti.
 5. Princip informovaného rozhodování – před důležitými rozhodnutími uživatele ohledně poskytovaných služeb se snažíme poskytnout uživateli co nejvíce informací. V odůvodněných případech nabízíme také svá doporučení. Konečné rozhodnutí však vždy závisí na uživateli.
 6. Princip mlčenlivosti a důstojnosti – Pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí, zachovávají mlčenlivost o údajích týkající se uživatelů služeb, přičemž tato povinnost platí i po skončení pracovního poměru /§100 odst.1 zákona č.108/2006 o sociálních službách
 7. Princip flexibility – služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.
 8. Princip respektu k uživateli – Pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. Respektují individuální životní postoje uživatelů služeb k různým oblastem života. Pomáhají se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace. Na žádné formě diskriminace nespolupracují a neúčastní se jí.
 9. Princip vzdělávání a zodpovědnosti pracovníků - Pracovníci jsou zodpovědní za celoživotní vzdělávání, dbají na zvyšování prestiže svého povolání, odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší úrovni. Vystupují při dosahování cílů a naplňování poslání jednotně, jako členové organizace, nikoliv jako fyzické osoby. Respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace, řídí se vnitřními předpisy.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky