1Poslání

Posláním Sociálně terapeutické dílny je podpora uživatelů v co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí a dále individualizovaná podpora při rozvoji pracovních, sociálních a motorických schopností vedoucích uživatele ke zvýšení šance k nalezení uplatnění na volném trhu práce, nebo nabídnutí odpovídající – uživateli přijatelné – smysluplné činnosti.

Cíle

 • Podporovat rozvoj pracovních návyků
 • Podporovat soběstačnost a nezávislost uživatele
 • Podporovat rozvoj sociálních dovedností
 • Propagovat a informovat širší veřejnost o možnostech pracovního uplatnění osob s mentálním či kombinovaným postižením

Cílová skupina

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením

Věková kategorie uživatelů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Standardizované činnosti

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších    činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Principy poskytování služby

 • Princip individuálního přístupu k uživateli služeb - služby jsou „šity na míru“ jednotlivých uživatelů. Neexistuje model, který by vyhovoval všem.
 • Princip partnerství - Pracovníci při poskytování sociální služby dbají na to, aby uživatelé sociálních služeb měli právo na výběr a mohli se podílet na rozhodování o způsobu poskytování služeb, aby byli partnery.
 • Princip ochrany práv - Pracovníci poskytují sociální služby takovým způsobem, který zamezuje porušování jejich lidských a občanských práv.
 • Princip podpory samostatnosti a soběstačnosti – Pracovníci STD uznávají a poskytují takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb zůstávali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem - života, využívat své vlastní možnosti a schopnosti.
 • Princip informovaného rozhodování – před důležitými rozhodnutími uživatele ohledně poskytovaných služeb se snažíme poskytnout uživateli co nejvíce informací. V odůvodněných případech nabízíme také svá doporučení. Konečné rozhodnutí však vždy závisí na uživateli.
 • Princip mlčenlivosti a důstojnosti – Pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí, zachovávají mlčenlivost o údajích týkající se uživatelů služeb, přičemž tato povinnost platí i po skončení pracovního poměru /§100 odst.1 zákona č.108/2006 o sociálních službách
 • Princip flexibility – služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.
 • Princip respektu kuživateli – Pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. Respektují individuální životní postoje uživatelů služeb k různým oblastem života. Pomáhají se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace. Na žádné formě diskriminace nespolupracují a neúčastní se jí.
 • Princip vzdělávání a zodpovědnosti pracovníků - Pracovníci jsou zodpovědní za celoživotní vzdělávání, dbají na zvyšování prestiže svého povolání, odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší úrovni. Vystupují při dosahování cílů a naplňování poslání jednotně, jako členové organizace, nikoliv jako fyzické osoby. Respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace, řídí se vnitřními předpisy.
 • Princip komplexnosti – služby zohledňují celkovou situaci uživatele služeb při řešení jeho dílčích problémů.

Úhrada služeb sociálně terapeutické dílny

Podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách je služba Sociálně terapeutické dílny poskytována bez úhrady, (§ 67), s výjimkou základní činnosti poskytované podle  § 67 odst. 2 písm. b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky