1Poslání

Posláním Sociálně terapeutické dílny, Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově je podpora osob s mentálním nebo kombinovaným postižením v osvojování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností do takové míry, aby byli schopni po absolvování nácviků v oblasti simulovaného pracovního prostředí, se co nejsnáze začlenit na otevřeném či chráněném trhu práce. 

Cíle služby

Cílem Sociálně terapeutické dílny Buřinka v Rýmařově je zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností uživatelů. Jde především o to, aby po absolvování individuálních nácviků různých dovednosti (pracovních, sociálních, motorických ad.) byl uživatel schopen uplatnit se na chráněném nebo otevřeném trhu práce s potřebou malé nebo žádné podpory.

Dílčím cílem je:

 • Uživatel, který získá a dle vlastních možností rozvine a bude udržovat své pracovní a sociální návyky a dovednosti.
 • Uživatel, který sám nebo s minimální podporou dokáže soustředěně pracovat na zlepšování svých schopností a dovedností, zvládne vybranou pracovní činnost a dokáže dodržovat domluvená pravidla.
 • Uživatel, který je samostatný a soběstačný při plnění pracovních úkolů.
 • Uživatel, který má kompetenci samostatného rozhodování v oblasti plnění pracovních povinností.
 • Uživatel, který dokáže navazovat přirozené sociální vazby pro plnohodnotné uplatnění se na chráněném či otevřeném trhu práce.
 • Uživatel, který zná a dokáže uplatnit svá práva s ohledem na uplatnění se na chráněném či otevřeném trhu práce.
 • Uživatel, který sám nebo s minimální podporou dokáže po ukončení služby uplatnit získané sociální a pracovní dovednosti při hledání svého místa na chráněném nebo otevřeném trhu práce.

Cílová skupina 

 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným)

Služba sociálně terapeutická dílna je určena osobám s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve věku 16–64 let, kteří z důvodu svého handicapu neovládají takové dovednosti, které by jim umožnily uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce, a kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporou v oblasti zdokonalování pracovních návyků.

 Služba není určena pro:

 • osoby, které nespadají do výše vymezené cílové skupiny, a to včetně osob mimo věkové vymezení cílové skupiny (děti, senioři),
 • osoby, jejichž zdravotní postižení znemožňuje přiměřené začlenění do kolektivu a vyžaduje vysokou samostatnou péči druhé osoby, 
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje každodenní zdravotnickou péči.

Kapacita služby

Služba je poskytována maximálně 25 uživatelům služby v daný okamžik, kteří jsou v průběhu poskytování služby STD průběžně rozdělováni na jednotlivá pracoviště v souvislosti s charakterem naplánovaných nácviků pracovních dovedností.

Realizace služby 

a) Základní činnosti

Služba ze zákona poskytuje následující činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších    činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
 • základní sociální poradenství.

b) Obsah služby

Sociálně terapeutická dílna poskytuje služby vyjma ze základních činností vymezených ze zákona s následujícím obsahem:

 • Pracovní terapii – práce v dílnách (košíkářské, ručního papíru, ručních prací, tkací a textilní dílna, keramická, ruční dílna – práce se dřevem ad.)
 • Rozvoj schopností péče o vlastní osobu a domácnost – Rozvoj schopností péče o vlastní osobu – nácviky sebe-obslužných činností o vlasti osobu (oblékání aj.), nácviky péče o pracovní prostředí – např. úklidy pracovního prostředí, péče o pracovní pomůcky ad.
 • Poradenství a rozvoj sociálních dovedností – podpora uživatelů v nácvicích jednání s úřady, podpora verbální i písemné komunikace, využití prvků alternativní a augmentativní komunikace, obsluha PC a využití internetu, obsluha mobilního telefonu, hospodaření s financemi aj.
 • Aktivizace a relaxaci – nabídka činností vedoucích ke schopnosti rozlišování pracovního a osobního života, v souvislosti s prevencí před případným vznikem syndromu vyhoření, který by v konečném důsledku vedl ke ztrátě zaměstnání či omezení práceschopnosti uživatele.
 • Podpora při rozvoji schopnosti zprostředkování veřejných služeb.

 c)Popis služby

 • Služba je realizována ve městě Rýmařov, a je poskytována na třech pracovištích.
 • Prostředí a podmínky služby odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám uživatelů Sociálně terapeutické dílny Buřinka.
 • Zpravidla všechny pracoviště, jsou téměř bezbariérové. V případě omezení – dopomůže uživateli pracovník.
 • Službu zajišťují pracovníci v přímé práci, kteří uživatelům zprostředkovávají simulované pracovní prostředí. Službu dále zajišťuje vedoucí služby a sociální pracovník.
 • Uživatelům poskytujeme nejen prostory pro „fiktivní“ zaměstnání, ale také zázemí. Podle toho se také řídíme a nastavujeme vyhovující prostředí, podmínky, vybavení, pracovní pomůcky, které splňují potřeby a případná přání uživatelů služeb. Prostory jsou vyhraničeny dle účelu místnosti, včetně vyhraničení soukromých (toaleta) a společných prostor.
 • Pracoviště Okružní – k dispozici je šatna pro uživatele, kuchyňka, dále jsou prostory děleny na místnost dílen a místnost kanceláře. Místnost dílen je vybavena dostatečným množstvím míst k sezení, pracovními pomůckami a materiálem, je zde vhodné osvětlení, k dispozici je informativní a alternativní nástěnka, počítač, dostatek úložného prostoru. Je zde dostatek místností s hygienickým zázemím. Součástí místnosti „kanceláře“ je také odpočinkový kout pro uživatele (Snoezel). Prostory jsou bezbariérové.
 • Pracoviště Lidická – k dispozici je předsíň k odkládání osobních věcí, místnost ruční dílny má dostatečný prostor pro práci s uživateli, je vybavena různými pracovními pomůckami (ponkové stoly, pásová pila, svěrače, vrtačka), místem pro odkládání materiálu. Místnost dílny košíkářské je vybavena dostatečným prostorem pro sezení, vanou pro namáčení pedigu, umyvadlem, v dílně je dostatek prostoru pro odkládání, také zde je dostatek pracovních pomůcek. Prostory jsou vybaveny, toaletou. Dále je k dispozici sklad, a odpočinková místnost pro uživatele s kuchyňkou. Prostory nedisponují bezbariérovostí. 
 • Pracoviště Sokolovská – jsou zde prostory pro širokou veřejnost (Kavárna) – je zde dostatek místa k sezení, uživatelé mají své místo k odpočinku, mají k dispozici šatnu, a další místa k ukládání věcí určen přímo pro ně. Je zde dostatek místností hygienického zázemí, který je také uzpůsoben i osobám s omezenou hybností (madla, rozšířená zárubeň dveří, zvýšené WC). Vstup do budovy není bezbariérový, u schodů je však zvonek, pracovník uživatelům či dalším osobám do budovy pomůže. Ostatní prostory jsou bez překážek.

Principy 

 • Princip individuálního přístupu
 • Princip partnerství
 • Princip ochrany práv
 • Princip samostatnosti a soběstačnosti
 • Princip informovaného rozhodování
 • Princip důstojnosti a respektu
 • Princip flexibility
 • Princip vzdělání a zodpovědnosti
 • Princip komplexnosti
 • Princip sdílení hodnot

Provozní doba

Provozní doba služby je od pondělí do pátku od 7 do 15 hod.

Úhrada

Podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách je služba Sociálně terapeutické dílny poskytována bez úhrady, (§67), s výjimkou základní činnosti poskytované podle §67 odst. 2 písm. b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

 

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky