Poslání služby

 • Posláním Týdenního stacionáře Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby s celodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí do pátku (výjimečně i přes víkend) seniorům a lidem se syndromem demence (např. s Alzheimerovou chorobou), kteří již nemohou pobývat sami doma, ale zároveň nechtějí svůj domov, svou rodinu opustit, což jim týdenní stacionář minimálně o víkendech umožňuje. Podporujeme uživatele v dovednostech, které si potřebují uchovat, aby se mohli vracet domů.
 • Uživatelé, kteří chtějí v budoucnu využívat celoroční pobytové služby, podporujeme v adaptaci na pobytovou službu

Cíle služby

 • Poskytovat pobytové služby co nejvíce podobné domácímu prostředí seniorům a lidem se syndromem demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou nadále schopni žít samostatně ve svém domácím prostředí, ale zároveň nechtějí ztratit svůj domov a ztratit kontakt s rodinou.
 • Podporovat seniory a lidi se syndromem demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu takovým způsobem, aby byla zachována jejich lidská důstojnost, a pomáhat jim.
 • Pomáhat uživatelům zachovat samostatnost co nejdéle a v co nejvyšší míře dle jejich schopností.
 • Pomáhat s adaptací na pobytové zařízení lidem, kteří mají podanou žádost do pobytové služby s celoročním provozem nebo o tom alespoň uvažují (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem).
 • Umožnit uživatelům pobyt o víkendu a tak přizpůsobovat provozní dobu potřebám uživatelů (špatná místní a časová dostupnost směrem k okolním obcím atd.).
 • Poskytovat za pomoci odborného a kvalifikovaného personálu kvalitní a bezpečné služby zejména přístupem orientovaným na člověka.

Cílová skupina 

Služba Týdenního stacionáře je určena osobám, které dovršily věk 65 let, mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Konkrétně seniorům, dále osobám, které dovršily věk 65 let a mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění – osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, a které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. Výjimečně lidem v předseniorském věku od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Věková kategorie:

 • dospělý (50 - 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Do cílové skupiny nepatří:

 • osoby se smyslovým postižením, které potřebují specifickou péči – nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí,
 • osoby trpící chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií,
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které jsou duševně i fyzicky soběstačné,
 • osoby neschopné kolektivního soužití

Principy poskytování služby

1)      Princip individuálního přístupu k uživateli služeb - služby jsou „šity na míru“ jednotlivých uživatelů s využitím individuální dokumentace. Neexistuje model, který by vyhovoval všem.

2)      Princip partnerství s uživatelem služeb – pracovníci při poskytování sociální služby dbají na to, aby uživatelé sociálních služeb měli právo na výběr a mohli se podílet na rozhodování o způsobu poskytování služeb, aby byli partnery.

3)      Princip ochrany práv - pracovníci poskytují sociální služby takovým způsobem, který zamezuje porušování jejich lidských a občanských práv.

4)      Princip respektu a důstojnosti – pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. Respektují individuální životní postoje uživatelů služeb k různým oblastem života. Pomáhají se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace. Na žádné formě diskriminace nespolupracují a neúčastní se jí. Pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí.

5)      Princip podpory samostatnosti a soběstačnosti – pracovníci Týdenního stacionáře uznávají a snaží se poskytovat takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v domácím prostředí, mohli žít běžným způsobem života, využívat své vlastní možnosti a schopnosti. Snažíme se budovat nebo alespoň co nejdéle udržet nezávislost a samostatnost uživatele. Při práci vycházíme z individuální dokumentace.

6)      Princip informovaného rozhodování – před důležitými rozhodnutími uživatele ohledně poskytovaných služeb se snažíme poskytnout uživateli co nejvíce informací. V odůvodněných případech nabízíme také svá doporučení. Konečné rozhodnutí však vždy závisí na uživateli.

7)      Princip flexibility – služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a provozu zařízení.

8)      Princip vzdělávání a zodpovědnosti pracovníků - pracovníci jsou zodpovědní za celoživotní vzdělávání, dbají na zvyšování prestiže svého povolání, odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší úrovni. Vystupují při dosahování cílů a naplňování poslání jednotně, jako členové organizace, nikoliv jako fyzické osoby. Respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace, řídí se vnitřními předpisy.

Cena

Další dokumenty

 

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky