Dozorčí rada střediska 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Střediska Dozorčí rada dohlíží na činnost správní rady Střediska a na veškerou činnost Střediska. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti Střediska. Dozorčí rada je oprávněna uložit správní radě Střediska vypracování zprávy k určité otázce či tématu v termínu stanoveném dozorčí radou.
Dozorčí rada je za svoji činnost odpovědná dozorčí radě Diakonie ČCE.
Kromě všeobecné kontrolní činnosti náleží dozorčí radě následující kompetence:

 • projednávat rozsah činnosti Střediska a usnášet se na doporučeních ohledně rozsahu činnosti Střediska pro správní radu Střediska
 • projednávat plán činnosti a návrh rozpočtu Střediska a usnášet se na doporučeních k těmto dokumentům pro správní radu Střediska,
 • kontrolovat činnost a hospodaření Střediska včetně dodržování rozpočtu a o svých zjištěních informovat správní radu Diakonie Českobratrské církve evangelické
 • projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření Střediska za uplynulý kalendářní rok a usnášet se na doporučeních k této zprávě
 • spolupracovat se správní radou Diakonie Českobratrské církve evangelické na výběru ředitele Střediska a projednávat se správní radou Diakonie Českobratrské církve evangelické předem volbu ředitele Střediska,
 • projednávat s ředitelem Střediska návrh na jmenování zástupců ředitele Střediska, kteří jsou zároveň členy správní rady Střediska,
 • navrhovat správní radě Diakonie Českobratrské církve evangelické odvolání ředitele Střediska a jeho zástupců, kteří jsou zároveň členy správní rady Střediska,
 •  volit zástupce pro jednotlivá zasedání shromáždění Diakonie ČCE
 • předkládat návrhy jednotlivým zasedáním shromáždění Diakonie ČCE
 • vyjadřovat se k návrhům dozorčí rady Diakonie Českobratrské církve evangelické na vyslovení souhlasu synodu Českobratrské církve evangelické se zrušením, rozdělením nebo vyčleněním Střediska a se sloučením Středisek.

 

Předsedkyně dozorčí rady :

 • Mgr. Zdeňka Sedláčková

Místopředseda dozorčí rady :

 • Mgr. Lubomír Vraj

Členové dozorčí rady :

 • Mgr. Eva Nováková
 • Pavel Raška 
 • Mgr. Petra Chovancová

Náhradníci :

 • Jan Lukáš

 

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky